Instalacja grzewcza a grubość izolacji w świetle obowiązujących Warunków Technicznych

Ograniczanie strat ciepła w obiektach to temat, który w Polsce jeszcze przez kilka dobrych lat będzie omawiany szeroko, zarówno w środowisku fachowców, jak i wśród samych użytkowników budynków – zwłaszcza, jeśli pod uwagę weźmiemy rosnące ceny energii oraz zmiany zachodzące w rodzimych przepisach prawnych. Podczas gdy wiele uwagi poświęca się ocieplaniu przegród zewnętrznych i ich wpływie na standard energetyczny budynku, na problem warto spojrzeć także „od środka”. Izolacje techniczne instalacji HVAC, bo o nich mowa, pełnią istotną rolę w ograniczaniu strat ciepła w obiekcie. Jak optymalnie zaprojektować system izolacji przewodów grzewczych? Jak dobierać odpowiednie grubości materiału?

Fot. Paroc
Fot. Paroc

Do podstawowych zadań izolacji technicznych należy ograniczenie i utrzymanie na założonym poziomie strat ciepła z urządzeń oraz przewodów instalacyjnych, a także ochrona poszczególnych elementów przed działaniem wilgoci i korozją. Stosuje się je zarówno w przypadku układów grzewczych i chłodzących, jak i wentylacyjnych. Rola izolacji instalacji jest tym istotniejsza, im większe różnice temperatur wystepują pomiędzy transportowanym czynnikiem, a otoczeniem. Na poziomie projektu dostrzegamy to m.in. poprzez wskaźnik energii końcowej. Parametr ten informuje o rocznym zapotrzebowaniu na energię do ogrzania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej, uwzględniając przy tym sprawność instalacji oraz możliwe straty ciepła z układu. – Transport ciepła kosztuje, a jego koszt w bardzo dużej mierze zależy od poprawnie zaprojektowanej i wykonanej izolacji instalacji – wyjaśnia Robert Kotwas, ekspert Paroc Polska, producenta izolacji technicznych z wełny kamiennej. – Wskaźnik EK, który w niewielkim stopniu przekracza wartość wskaźnika energii użytkowej, sugeruje wysoko sprawny układ ogrzewania, na który składa się wydajna pompa ciepła lub kocioł grzewczy, wysokiej jakości system termostatyczny i przede wszystkim – odpowiednio zaizolowane instalacje. Ma to bezpośrednie przełożenie na faktyczne koszty eksploatacji budynku – dodaje. Tyle teorii. Co na temat projektowania izolacji technicznych mówią obowiązujące przepisy?

Fot. Paroc
Fot. Paroc

Na nowych warunkach

Podstawowym aktem prawnym, na podstawie którego należy projektować parametry izolacji technicznych, jest Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 926). Modyfikacje przepisów, które weszły w życie z początkiem 2014 r., miały na celu wprowadzenie do krajowej legislacji postanowień dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Zadaniem dyrektywy jest realizacja celu „3×20” – zwiększenie do 2020 r. efektywności energetycznej o 20%, zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych do 20% w całkowitym zużyciu energii finalnej w UE oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 20% w porównaniu do 1990 r. Zmiany w Warunkach Technicznych wprowadziły szereg istotnych zmian w kontekście wymagań dla izolacji technicznych. Zgodnie z załącznikiem 2, punkt 1.5 – izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej (w tym przewodów cyrkulacyjnych), instalacji chłodu i ogrzewania powietrznego powinna spełniać następujące wymagania minimalne określone w poniższej tabeli:

Tabela 1. Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów

tabela_1

 

Izolacje techniczne – pytania i odpowiedzi

Choć Warunki Techniczne precyzyjnie określają minimalne grubości izolacji dla poszczególnych typów przewodów, pozostawiają one co najmniej kilka pytań niedopowiedzeń, pozostawiając pole do ich złej interpretacji. Pierwsza z wątpliwości dotyczy temperatury, dla jakiej λ powinna wynosić 0,035 W/(m2·K). –Ponieważ informacja ta nie wynika wprost z podanych wyżej przepisów, po pomoc należy sięgnąć do normy PN-B-02421:2000. Podaje ona jednoznacznie, że wymagane wartości lambdy powinny być zachowane dla temperatury 40°C – tłumaczy Robert Kotwas. Inną oczywistą kwestią, jakiej Warunki Techniczne nie określają, jest dobór grubości izolacji w przypadku, gdy produkt charakteryzuje się współczynnikiem przenikania ciepła innym, niż 0,035 W/(m2·K). Także i w tej kwestii możemy się wspomóc normą PN-B-02421:2000, która podaje wzór do obliczenia właściwej grubości materiału:

gdzie:

e – grubość izolacji określona zgodnie z WT [mm],
D – średnica zewnętrzna izolowanego przewodu [mm],
λ1 – współczynnik przewodzenia ciepła materiału w temperaturze 40°C [W/(m2·K)].

Aby szybko dobrać właściwą grubość izolacji dla rozwiązań o lambdzie innej, niż 0,035 W/(m2·K), można skorzystać z fachowej wiedzy producentów materiałów. –Posiadając wieloletnie doświadczenie w dziedzinie izolacji technicznych, projektantom proponujemy pomoc w doborze odpowiedniego rozwiązania dlarurociągów grzewczych, instalacji ciepłej wody użytkowej, systemów chłodniczych czy przewodów wentylacji i klimatyzacji – wyjaśnia Robert Kotwas. – Fachowcy mogą skorzystać z profesjonalnych programów, takich jak PAROC Calculus, lub posłużyć się poniższą tabelą grubości izolacji dla różnych współczynników przewodzenia ciepła – podsumowuje ekspert Paroc.

Tabela 2. Grubości izolacji przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej (w tym przewodów cyrkulacyjnych) i instalacji chłodu dla różnych współczynników przewodzenia ciepła.

tabela_2

Żródło: Paroc

Udostępnij ten wpis

Post Comment