Bezpieczeństwo pożarowe dachów – publikacja techniczna DAFA

Zapewnienie wysokich standardów przeciwpożarowych stanowi dziś filar nowoczesnego i bezpiecznego budownictwa. Z uwagi na duże pole interpretacyjne przepisów, Stowarzyszenie DAFA podjęło się opracowania praktycznego poradnika określającego jednolite wymogi z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, zasady doboru materiałów, dobre praktyki sztuki budowlanej i zalecenia dla wykonawców.

W tym celu powołano w Stowarzyszeniu Grupę Merytoryczną PPOŻ., skupiającą ekspertów – praktyków reprezentujących branżowe firmy członkowskie, która opracowuje autorską publikację: „Bezpieczeństwo pożarowe dachów – poradnik dla wykonawców”.

Opracowanie stworzone przez praktyków dla praktyków będzie niewątpliwie cennym narzędziem i  źródłem rzetelnej wiedzy w  codziennej pracy wykonawców. Intencją autorów jest, by poradnik ten stanowił merytoryczne wsparcie dla architektów, konstruktorów, producentów, inwestorom ogłaszającym przetargi, a  także specjalistów prowadzących i kontrolujących procesy budowlane oraz rzeczoznawców i ekspertów działających w tej branży.

Zespół redakcyjny tworzą specjaliści: Krzysztof Bagiński (Mercor), Natalia Bejga (DWD Bautech), Maria Dreger (Rockwool Polska), Monika Hyjek (Atlas Ward Polska). W  prace redakcyjne włączyli się również: Grzegorz Rak (Balex-Metal), Jacek Lebek (Tyron) i Edyta Sauć (Swisspor Polska).

Od lewej: Maria Dreger (Rockwool Polska), Krzysztof Bagiński (Mercor), Marcin Kozakiewicz (Mak-Dachy), Rafał Kozakiewicz (Mak-Dachy), Tomasz Wehowski (ISO-Chemie), Tadeusz Polański (Unilux System), Maciej Runka (Bauder Polska), Jacek Lebek (Tyron), Natalia Bejga (DWD Bautech), Katarzyna Wiktorska (DAFA), Filip Mroczek (Atlas Ward Polska), Monika Hyjek (Atlas Ward Polska).
Od lewej: Maria Dreger (Rockwool Polska), Krzysztof Bagiński (Mercor), Marcin Kozakiewicz (Mak-Dachy), Rafał Kozakiewicz (Mak-Dachy), Tomasz Wehowski (ISO-Chemie), Tadeusz Polański (Unilux System), Maciej Runka (Bauder Polska), Jacek Lebek (Tyron), Natalia Bejga (DWD Bautech), Katarzyna Wiktorska (DAFA), Filip Mroczek (Atlas Ward Polska), Monika Hyjek (Atlas Ward Polska). Fot. DAFA

 

  • Publikacja „Bezpieczeństwo pożarowe dachów” zawiera zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną:
    W części teoretycznej: znajdziemy definicje, przepisy techniczno-budowlane, klasyfikacje ogniowe dla całych elementów i komponentów, wymagania i praktyki ubezpieczycieli.
  • W części praktycznej omówiono tematykę dachów, skupiając się na projektowaniu w kontekście dobrych praktyk sztuki budowlanej i zaleceń dla wykonawców, omówiono szczególne przypadki i ich interpretacje oraz zestawienie rozwiązań dachów wraz z klasyfikacjami ogniowymi.
  • W kolejnym etapie planowane jest rozszerzenie opracowania o zakres ścian.

Główną ideą Grupy Merytorycznej PPOŻ jest zwiększenie świadomości bezpieczeństwa pożar owego.
Zdaniem autorów projektant powinien być świadomy, że na interpretację wyników mogą wpłynąć
rzeczywiste warunki – nawet pozornie drobne odstępstwa od sklasyfikowanych układów mogą zmienić
właściwości i klasyfikacje ogniowe całych elementów budowlanych.

Zakończenie prac merytoryczno-redakcyjnych zaplanowano w IV kwartale bieżącego roku.
W dotychczasowym dorobku Stowarzyszenia znalazło się 18 publikacji z dziedziny akustyki, dachu
płaskiego, dachu zielonego, lekkiej obudowy i techniki mocowań. Wszystkie pozycje dostępne są w
Księgarni Technicznej DAFA na:
www.dafa.com.pl.


 

mgr inż. poż. Krzysztof Bagiński
mgr inż. poż. Krzysztof Bagiński

“90% pożarów powstaje na etapie budowy lub remontu. W związku z tym BHP na budowie będzie stanowić ważny punkt opracowania – praca z otwartym ogniem na dachu może skończyć się rozwiniętym pożarem ze wszystkimi jego konsekwencjami.”

mgr inż. poż. Krzysztof Bagiński

Absolwent SGSP, a także studiów podyplomowych „Systemy oddymiania budynków – wentylacja pożarowa”na PW. Od 2004 roku związany z firmą Mercor SA, od początku pracy koncentruje się na projektowaniu biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych, w szczególności systemów wentylacji pożarowej. Autor wielu wytycznych oraz projektów systemów oddymiania w budynkach produkcyjno-magazynowych. Członek: SITP i Komitetu Technicznego ds. systemów oddymiania; Stowarzyszenia Polska Wentylacja; grupy roboczej ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki; OSPZPiSR. Autor wielu artykułów w prasie branżowej, rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Koordynator Grupy Merytorycznej PPOŻ. Stowarzyszenia DAFA. Członek Zespołu Redakcyjnego Wytycznych „Bezpieczeństwo pożarowe dachów”Stowarzyszenia DAFA.


 

mgr inż. Natalia Bejga
mgr inż. Natalia Bejga

„Bezpieczeństwo pożarowe stanowi obecnie jeden z najważniejszych wymogów, jakie stawiane są budynkom. Mając na uwadze coraz większą świadomość uczestników procesu budowlanego oraz ciągłe aktualizowanie przepisów dotyczących ochrony pożarowej, konieczne jest zgromadzenie i dyskutowanie różnych rozwiązań oraz doświadczeń uczestników procesu budowlanego.
Wielość źródeł informacji, tj. rozporządzeń, norm, wytycznych i instrukcji sprawia, że pole do interpretacji obowiązujących wymagań i przepisów jest bardzo szerokie. Publikacja opracowywana przez Grupę Merytoryczną PPOŻ. oraz Stowarzyszenie DAFA będzie źródłem podstawowych informacji z zakresu bezpieczeństwa pożarowego dachów, do którego sięgnąć będą mogli zarówno projektanci, wykonawcy, inwestorzy, budując swoją świadomość, oraz specjaliści z tej dziedziny. Sądzę, że opracowanie stanowić może również swojego rodzaju wytyczne do- brej praktyki inżynierskiej, na etapie projektowania i wykonawstwa. Znajomość zagadnień związanych z ochroną pożarową budynków ma bowiem kluczowy wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa zarówno w trakcie realizacji inwestycji, jak i w późniejszym okresie eksploatacji budynku.”

mgr inż. Natalia Bejga

Mgr inż. budownictwa lądowego w specjalności technologia i organizacja
budownictwa (Politechnika Poznańska, 2009 r.), od 2010 r. pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu
Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej, od 2011 r. kierownik biura techniczno-handlowego w DWD
BauTech Sp. z o.o., firmie specjalizującej się w zakresie systemów doświetleń i oddymiania budynków
kubaturowych; absolwentka szkoleń z tematyki bezpieczeństwa pożarowego (systemy wentylacji
pożarowej w obiektach budowlanych, systemy sygnalizacji pożaru) organizowanych w Centrum Naukowo
Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie (CNBOP), Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie
(ITB); działalność zawodową koncentruje wokół tematyki wentylacji pożarowej (w szczególności
grawitacyjnych systemów oddymiania budynków wielkokubaturowych), bezpośrednio związanej z
działalnością DWD BauTech Sp. z o.o. Członek Zespołu Redakcyjnego Wytycznych „Bezpieczeństwo pożarowe dachów” Stowarzyszenia DAFA.


 

mgr inż. Maria Dreger
mgr inż. Maria Dreger

„Nasza publikacja ma na celu przybliżenie podstawowych informacji na temat bezpieczeństwa pożarowego, w szczególności dachów płaskich, powszechnie stosowanych we współczesnych obiektach usługowych, produkcyjnych i magazynowych. Znajomość tych zagadnień przez wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, a także użytkowników i administratorów budynków ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa, ponieważ to właśnie działania człowieka nie tylko są przyczyną – źródłem ognia prawie wszystkich pożarów, ale również wielkość i rodzaj strat pożarowych są wprost skutkiem decyzji i akcji podejmowanych przez ludzi, na wszystkich etapach od decyzji inwestycyjnych i projektowania przez budowę aż po eksploatację obiektów budowlanych.”

mgr inż. Maria Dreger

Absolwentka Politechniki Krakowskiej i studiów podyplomowych na Politechnice Warszawskiej, magister
inżynier budownictwa z doświadczeniem w różnych obszarach budownictwa i uprawnieniami, od 20 lat związana z Rockwool Polska Sp. z o.o. Jako członek zespołów roboczych kilku komitetów technicznych, Polskiego (PKN) oraz Europejskiego (CEN) Komitetu Normalizacyjnego, a także organizacji branżowych,
związanych z bezpieczeństwem pożarowym, aktywnie uczestniczy w opracowywaniu norm ochrony przeciwpożarowej oraz izolacji i systemów izolacyjnych w budownictwie. Od dwóch lat Prezes Stowarzyszenia na rzecz Bezpieczeństwa Pożarowego NIzO. Członek Zespołu Redakcyjnego Wytycznych „Bezpieczeństwo pożarowe dachów” Stowarzyszenia DAFA.


 

mgr inż. Monika Hyjek
mgr inż. Monika Hyjek

„Jestem przekonana, że nasz projekt spotka się z zainteresowaniem wykonawców, którzy w każdej chwili będą mieli łatwy dostęp do prawidłowych rozwiązań dla dachów płaskich w zakresie ochrony przeciwpożarowej – ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich wymogów prawnych i dobrych praktyk sztuki budowlanej. Nadrzędnym celem naszej pracy jest budowanie świadomości wykonawców w obszarze bezpieczeństwa pożarowego obiektów. Zaczęliśmy od dachów, ale prace będą kontynuowane i na pewno naszą uwagę poświęcimy również tematyce ścian. Jeśli chcą Państwo zapoznać się ze sposobami zapobiegania ryzyku pożaru w początkowej fazie powstawania inwestycji oraz metodami ograniczenia rozprzestrzeniania się ognia w obrębie przekrycia dachu, to zapraszam do lektury. Warto.”

mgr inż. Monika Hyjek

Absolwentka Politechniki Wrocławskiej, studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo budowli” oraz kursu specjalistów ochrony przeciwpożarowej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Członek SI TP. Specjalistka ds. Bezpieczeństwa Pożarowego w wrocławskiej firmie Atlas Ward Polska Sp. z o.o. Pasjonatka życia i bezpieczeństwa. Członek Zespołu Redakcyjnego Wytycznych„Bezpieczeństwo pożarowe dachów”
Stowarzyszenia DAFA.

Źródło: DAFA

WARSTWY – DACHY I ŚCIANY. Publikacja z dn. 25.10.2016 r.

 

Udostępnij ten wpis

Post Comment